บทที่ 1.6 เรื่อง หน่วยความจำ

Please sign up for the course before starting the lesson.

Lesson tags: Disk, Harddisk, Memory Card, Memory Unit, Primary Storage, RAM, ROM, Second Memory
Back to: ว31283 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ม.4 > หน่วยที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น