บทที่ 1.3 เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์

Please sign up for the course before starting the lesson.

Lesson tags: Computer
Back to: ว31283 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ม.4 > หน่วยที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น