เทคโนโลยีที่สร้างโดย ธรรมชาติ และ มนุษย์

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: ว21105 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 > หน่วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน