ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  การทำงานของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  การปรับแต่งไบออส  การจัดการพาร์ทิชันของฮาร์ดดิสก์  การติดตั้งและแก้ปัญหาระบบปฏิบัติการ Windows การติดตั้งไดรว์เวอร์อุปกรณ์ต่างๆ  การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมป้องกันไวรัส  การติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ  เจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ และเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ  ทำงานด้วยความเสียสละและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้ที่

  • 1. บอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
  • 2. บอกหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
  • 3. บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
  • 4. ปรับแต่งไบออสได้
  • 5. จัดการพาร์ทิชันของฮาร์ดดิสได้
  • 6. ติดตั้งและแก้ปัญหาระบบปฏิบัติการ Windows ได้
  • 7. ติดตั้งไดรว์เวอร์และอุปกรณ์ต่างๆได้
  • 8. ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมป้องกันไวรัสได้
  • 9. ติดตั้งและใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้
  • 10. แก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้